O nie! Gdzie jest JavaScript?
Twoja przeglądarka internetowa nie ma włączonej obsługi JavaScript lub nie obsługuje JavaScript. Proszę włączyć JavaScript w przeglądarce internetowej, aby poprawnie wyświetlić tę witrynę, lub zaktualizować do przeglądarki internetowej, która obsługuje JavaScript.
Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności strony internetowej Gminnego Ośrodka Kultury w Suścu

Gminny Ośrodek Kultury w Suścu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.gok.susiec.pl

Data publikacji strony internetowej:  12.11.2020 r.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 30.03.2023 r.

 

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • większość multimediów (zdjęcia i grafiki) umieszczonych na stronie nie jest stosownie opisana,
 • częściowy brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów.

Dostępne udogodnienia dla osób niepełnosprawnych:

 • powiększanie czcionki
 • podświetlanie linków
 • ustawienie wysokiego kontrastu

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-22
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny podmiotu przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Joanna Kowalczuk,
E-mail: gok_susiec[małpa]wp.pl
Telefon: 846654410

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej, wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie póÂźniej niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Gminny Ośrodek Kultury w Suścu, ul. Tomaszowska 100 Susiec

 • Właścicielem lokalu, w którym znajduje się Gminny Ośrodek Kultury w Suścu jest Gmina Susiec.
 • W budynku znajdują się jeszcze: biblioteka publiczna oraz punkt informacji turystycznej.
 • GOK ma jedno główne wejście do budynku oraz trzy wejścia na salę widowiskową i dwa wejścia boczne.
 • Podjazd dla niepełnosprawnych znajduje się przy głównym wejściu do GOK.
 • Dla osób na wózkach dostępną są tylko pomieszczenia na parterze.
 • W budynku nie ma windy.
 • Na parterze znajduje się jedna toaleta dla osób niepełnosprawnych.
 • Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących
 • W biurze nie ma możliwości skorzystania z tłumacza polskiego języka migowego (PJM) online.
Najnowsza Galeria zdjęć
Warsztaty teatralne Równać Szanse

W naszej galerii posiadamy
38087 zdjęć!
Muzeum pożarnictwa w Oseredku